Regulamin GVT

1. Zasady uczestnictwa 

Dokument ten dotyczy działalności Stowarzyszenia KS GVT  (dalej GVT) z siedzibą w Świebodzicach  przy ul. Generała Andersa 2, NIP: 8842796819, REGON: 382887642. Adres korespondencyjny: ul. Błękitna 13B,  Bielany Wrocławskie 55-040.

Głównymi celami działalności GVT są:

  • Popularyzacja i rozwój sportu poprzez prowadzenie wysokiej jakości zajęć sportowych i szkoleniowych oraz udział w szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym
  • Oferowanie członkom GVT możliwie najlepszej opieki treningowej w celu osiągnięcia przez nich pożądanych efektów zdrowotnych i sportowych
  • Dbanie o ducha zespołu i jak najlepsze relacje wewnątrz GVT oraz z innymi grupami sportowymi w kraju i za granicą
  • Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Klub realizuje swoje cele, w szczególności przez:

 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
 • Propagowanie działalności sportowej
 • Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej
 • Popularyzowanie higienicznego trybu życia
 • Pielęgnowanie zdrowej i motywującej atmosfery w obrębie GVT
 • Dbanie o przestrzeganie zasad  FAIR-PLAY
 • Dawanie członkom możliwości rozwoju fizycznego i osiągnięcia mistrzostwa sportowego
 • Zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin – pracowników

Członkami GVT mogą być:

 • Osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych
 • Nieletni (poniżej 16 lat) za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych

 

2. Obowiązki członków

 • Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych
 • Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał GVT
 • Uczestniczenie w realizacji zadań programowych
 • Godne reprezentowanie barw GVT, zarówno podczas treningów (indywidualnych oraz grupowych) jak i zawodów sportowych oraz wszelkiego rodzaju imprez
 • Punktualne uczestnictwo w zajęciach treningowych oraz pozostałych imprezach organizowanych przez GVT
 • Obecność na treningach / spotkaniach przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć – w celu odpowiedniego przygotowania się do treningu oraz pomocy w przygotowaniu
 • Przestrzeganie regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz ogólnie rozumianych zasad bezpieczeństwa
 • Przestrzeganie zasad FAIR-PLAY
 • Szacunek dla innych zawodników, pracowników, sędziów oraz wszystkich osób związanych z działalnością GVT
 • Dbanie o dobro drużyny oraz koleżeńską atmosferę
 • Zgłaszanie kierownictwu GVT wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem drużyny
 • Sumienne wykonywanie poleceń trenerów prowadzących zajęcia
 • Prowadzenie zdrowego i higienicznego trybu życia
 • Dbanie o dobry stan i czystość sprzętu sportowego używanego podczas zajęć GVT
 • Dbanie o sprzęt, który jest własnością GVT lub stanowi wyposażenie wykorzystywanych obiektów
 • W przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu/infrastruktury, zwrot kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego / utraconego sprzętu lub jego naprawy
 • Zdyscyplinowane podejście do treningów
 • Niezwłoczne zgłaszanie trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkich dolegliwości i urazów, które wystąpiły w ich trakcie
 • Systematyczne opłacanie składek członkowskich określonych przez GVT
 • Dbanie o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form członkostwa / uczestnictwa

Członkostwo w  GVT

Korzyści dla członków:

 • Przynależność do drużyny GVT
 • Strój startowy GVT (tylko dla dorosłych, opcjonalnie) – do wyboru jedna z trzech poniższych opcji:
  • krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawem na rower
  • kombinezon triathlonowy
  • bluza dresowa i spodnie dresowe
 • Koszulka techniczna GVT (tylko dla dzieci)
 • Gadżety GVT (dzieci i dorośli):
  • Czapka z daszkiem
  • Skarpetki
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych GVT
 • Dostęp do sieci kontaktów GVT
 • Odzieży sportowa GVT na specjalnych warunkach (elitarne i dostępne wyłącznie dla członków GVT)
 • Dostęp do programu zniżek GVT:
  • 10 – 20% zniżki na sprzęt sportowy (włącznie z rowerami) w Veloshop.pl
  • 10 – 20% zniżki na usługi Veloshop.pl (włącznie z Bike fittingiem 3D oraz serwisem rowerowym)
 • Możliwość uczestnictwa z obozach i szkoleniach na specjalnych warunkach
 • Dostęp do oficjalnych kanałów komunikacji GVT
 • Dostęp do oficjalnej strefy GVT na wszystkich eventach
 • Możliwość reprezentowania innych barw klubowych lub indywidualnych sponsorów – 
 • Wsparcie Akademii GVT – całość przychodu ze składek, przeznaczona jest na działanie NON PROFIT

Program Treningów Grupowych

Korzyści dla uczestników:

 • Do 7 treningów grupowych w tygodniu
 • Treningi prowadzone w ramach trzech dyscyplin sportowych:
  • Pływanie
  • Bieganie
  • Kolarstwo
 • Dwa treningi z każdej z trzech dyscyplin w tygodniu + jeden specjalistyczny trening ogólnorozwojowy
 • Możliwość wybrania dowolnej liczby treningów grupowych w tygodniu
 • Możliwość skonfigurowania swojego programu tygodniowego (wybierając jednostki, w których cotygodniowo będą uczestniczyć)
 • Możliwość wyboru jednej z dwóch grup zaawansowania:
  • Program dla początkujących
  • Program dla zaawansowanych
 • Treningi zaprogramowane i prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów poszczególnych dyscyplin sportowych
 • Treningi dostosowane do warunków atmosferycznych oraz wszystkich innych czynników zewnętrznych
 • Jednostki treningowe przygotowane i prowadzone z myślą o możliwie największym bezpieczeństwie ich uczestników
 • W cenę pakietu wliczone są wejścia na salę i siłownię gdzie prowadzone są treningi grupowe (wejście na basen – opłata dodatkowa)
 • Sprawny system komunikacji
 • Uczestnicy Programu Treningów Grupowych mają możliwość treningu w ramach Planu Podstawowego, będącego sztywnym planem treningowym ukierunkowanym na przygotowania do ustalonych, docelowych startów w danym sezonie.
 • Subskrypcja Programu Treningów Grupowych dokonywana jest na jeden sezon i kończy się automatycznie z jego końcem:
  • Sezon letni: 5 kwiecień – 4 listopad (7 miesięcy)
  • Sezon zimowy: 5 listopad – 4 kwiecień (5 miesięcy)

Obowiązki GVT oraz trenerów odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia:

 • Udostępnianie i aktualizowanie ogólnego programu treningów grupowych z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
 • Organizowanie zajęć grupowych na jak najwyższym poziomie, zarówno pod względem szkoleniowym jak i pod względem bezpieczeństwa
 • Informowanie uczestników o ewentualnych zmianach w programie treningowym z możliwie największym wyprzedzeniem
 • Dostosowanie zajęć i programu do czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne oraz inne czynniki i ograniczenia)

Obowiązki uczestników Programu Treningów Grupowych:

 • Przestrzeganie zasad dot. wszystkich członków GVT (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 tego regulaminu)
 • Posiadanie aktualnych badań medycznych oraz dbanie o zdrowotną zdolność do treningu we własnym zakresie

Wewnętrzny system nagród i kar obowiązujący na treningach wchodzących w skład Programu Treningów Grupowych:

 • Każdy zawodnik oraz trener mają prawo do jednego spóźnienia w sezonie. Mimo tego zawodnik musi wykonać 100 pompek po treningu.
 • W przypadku drugiego i każdego następnego spóźnienia w sezonie, spóźniony ma obowiązek przelać 100zł na konto fundacji FizjoTriterapia – Follow Your Dream.
 • Zasady dotyczą tak samo trenerów jak i zawodników.
 • Członkowie oraz zawodnicy GVT dający dobry przykład swoim zachowaniem są uznaniowo nagradzani przez kierownictwo GVT

 

Indywidualny Pakiet Treningowy

Korzyści dla zawodników:

 • Możliwość wyboru dyscypliny sportowej:
 • Triathlon
  • Kolarstwo
  • Bieganie
  • Pływanie
 • Praca z wyspecjalizowanym trenerem w oparciu o roczny plan startów
 • Indywidualny i spersonalizowany program treningowy, udostępniony w platformie Training Peaks
 • Określenie stref wysiłkowych na podstawie testów wydolnościowych oraz wyników badań
 • Cotygodniowa analiza obciążeń i reakcji organizmu zawodnika
 • Bieżąca kontrola oraz korekta programu treningowego oraz obciążeń
 • Bieżąca analiza progresu sportowego w oparciu o dostarczone wyniki badań wydolnościowych i wykonane testy
 • Analiza badań krwi pod kątem doboru planu suplementacji
 • Pomoc przy ustalaniu kalendarza startowego
 • Przygotowanie taktyki na zawody sportowe
 • Możliwość kontaktu z trenerem bez ograniczeń (Whatsapp, telefon, e-mail – zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 10 tego regulaminu)
 • Rozmowa lub wiadomość podsumowująca realizację programu, co 2 tygodnie

Obowiązki GVT oraz trenerów prowadzących, związane z oferta Indywidualnych Programów / Pakietów Treningowych:

 • Punktualne uaktualnienie indywidualnego programu treningowego
 • Wykonanie wnikliwej i profesjonalnej analizy obciążeń treningowych i reakcji organizmu zawodnika ze zwróceniem szczególnej  uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznego
 • Punktualna dostępność do bezpośredniego kontaktu i konsultacji z podopiecznym (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 10 tego regulaminu)
 • Rozpisanie cyklicznych testów wydolnościowych, w celu wyliczenia indywidualnych progów intensywności

Obowiązki zawodników trenujących w ramach Indywidualnego Programu / Pakietu Treningowego:

 • Przestrzeganie zasad dot. wszystkich członków GVT
 • Uszanowanie harmonogramu pracy oraz czasu wypoczynku trenerów prowadzących (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 10 tego regulaminu)
 • Punktualne aktualizowanie danych na platformie Training Peaks
 • Przekazywanie informacji o zmianie swojej dostępności z odpowiednim wyprzedzeniem
 • Posiadanie aktualnych badań medycznych oraz dbanie o zdrowotną zdolność do treningu we własnym zakresie

 

Akademia GVT

Korzyści dla zawodników:

 • Do 3 treningów grupowych w tygodniu
 • Treningi prowadzone w ramach trzech dyscyplin sportowych:
  • Pływanie
  • Bieganie
  • Kolarstwo
 • Jeden treningi z każdej z trzech dyscyplin w tygodniu
 • Ukierunkowanie na pracę specyficzną dla treningu w triathlonie (dla zainteresowanych)
 • Możliwość wybrania dowolnej liczby treningów grupowych w tygodniu
 • Dzieci trenują według podziału na grupy wiekowe. 
 • Treningi zaprogramowane i prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów poszczególnych dyscyplin sportowych
 • Program treningowy Akademii obejmuje wszystkie aspekty specjalistycznego  treningu i dostosowany jest do potrzeb dzieci i młodzieży
 • Szczególna uwaga skierowana na aspekty wychowawcze prowadzonych działań
 • Treningi dostosowane do warunków atmosferycznych oraz wszystkich innych czynników zewnętrznych
 • Jednostki treningowe przygotowane i przeprowadzane z myślą o możliwie największym bezpieczeństwie ich uczestników
 • Urozmaicona forma zajęć
 • W cenę pakietu wliczone są wejścia na salę i siłownię gdzie prowadzone są treningi grupowe (wejście na basen – opłata dodatkowa)
 • Sprawny system komunikacji
 • Subskrypcja programu Akademii GVT dokonywana jest na jeden sezon i kończy się automatycznie z jego końcem:
  • Sezon letni: 5 kwiecień – 4 listopad (7 miesięcy)
  • Sezon zimowy: 5 listopad – 4 kwiecień (5 miesięcy)

Obowiązki GVT oraz trenerów odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia:

 • Udostępnianie i aktualizowanie ogólnego programu treningów grupowych z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
 • Organizowanie zajęć grupowych na jak najwyższym poziomie, zarówno pod względem szkoleniowym jak i pod względem bezpieczeństwa
 • Informowanie uczestników o ewentualnych zmianach w programie treningowym z możliwie największym wyprzedzeniem
 • Dostosowanie zajęć i programu do czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne oraz inne czynniki i ograniczenia)

 Obowiązki uczestników programu Akademii GVT:

 • Przestrzeganie zasad dot. wszystkich członków GVT (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 tego regulaminu)
 • Posiadanie aktualnych badań medycznych oraz dbanie o zdrowotną zdolność do treningu we własnym zakresie

Wewnętrzny system nagród i kar obowiązujący na treningach wchodzących w skład programu Akademii GVT:

 • Każdy zawodnik oraz trener mają prawo do jednego spóźnienia w sezonie. Mimo tego zawodnik musi wykonać określone przez trenera zadanie specjalne.
 • Członkowie oraz zawodnicy GVT dający dobry przykład swoim zachowaniem są uznaniowo nagradzani przez kierownictwo GVT

Plan Podstawowy (Opcja dostępna wyłącznie dla uczestników Programu Treningów Grupowych)

Korzyści dla zawodników:

 • Możliwość wyboru dyscypliny sportowej:
  • Triathlon
  • Kolarstwo
  • Bieganie
  • Pływanie
 • Możliwość wyboru jednej z dwóch grup zaawansowania:
 • Plan dla początkujących
 • Plan dla zaawansowanych
 • Plan treningowy rozpisany na cały miesiąc w platformie Training Peaks –
 • Proces treningowy ukierunkowany na przygotowania do ustalonych, docelowych startów w danym sezonie (jasno sformułowanych przed jego rozpoczęciem)
 • Kontakt za pośrednictwem grupy Whatsapp (dedykowanej dla każdej z grup treningowych)
 • Bez możliwości korekty planu
 • Bez indywidualnej analizy obciążeń treningowych

 

4. Koszt członkostwa / uczestnictwa:

 • Członkostwo KS GVT
  • Dorośli:
   • 75,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
   • W przypadku opłaty za rok z góry, koszt członkostwa obniżony jest o 10,00 zł / miesiąc [ 75,00 zł – 10,00 zł = 65,00 zł | 65,00 zł X 12 miesięcy = 780,00 zł ]
  • Dzieci:
   • 40,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
   • W przypadku opłaty za rok z góry, koszt członkostwa obniżony jest o 10,00 zł / miesiąc [ 40,00 zł – 10,00 zł = 30,00 zł | 30,00 zł X 12 miesięcy = 360,00 zł ]
 • Program Treningów Grupowych (W cenę pakietu wliczone są wejścia na salę i siłownię gdzie prowadzone są treningi grupowe. Opłatą dodatkowo jest bilet wstępu na basen. Opłata za rezerwacje torów na basenie jest już w cenie)
  • 1 trening / tydzień: 150 zł / miesiąc
  • 2 treningi / tydzień: 200 zł / miesiąc
  • 3 treningi / tydzień: 250 zł / miesiąc
  • 4 treningi / tydzień: 300 zł / miesiąc
  • 5 treningów / tydzień: 350 zł / miesiąc
  • 6 treningów / tydzień: 400 zł / miesiąc
  • 7 treningów / tydzień: 450 zł / miesiąc
 • Indywidualny Pakiet Treningowy
  • 600,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
 • Akademii GVT (W cenę pakietu wliczone są wejścia na salę i siłownię gdzie prowadzone są treningi grupowe. Opłatą dodatkowo jest bilet wstępu na basen. Opłata za rezerwacje torów na basenie jest już w cenie)
  • 1 trening / tydzień: 150 zł / miesiąc
  • 2 treningi / tydzień: 200 zł / miesiąc
  • 3 treningi / tydzień: 250 zł / miesiąc
 • Plan Podstawowy
  • 250,00 zł / miesiąc

 

5. Zawieszenie uczestnictwa w programie / pakiecie GVT

W przypadku nieuzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na 1 miesiąc lub uzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na dowolny okres czasu w przypadku kontuzji lub z innych przyczyn losowych, zawodnik zobowiązany jest do poinformowania kierownictwa GVT. Czynność ta powinna być wykonana za pośrednictwem wiadomości email na adres biuro@gvt.info.pl z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

6. Szczegółowe informacje związane z zasadami płatności za usługi GVT

Użytkownik decydując się na członkostwo/korzystanie z usług GVT dokonuje opłaty w cyklu miesięcznym, zgodnie z ceną pakietu wskazaną w podsumowaniu zamówienia. Opłaty za usługi GVT dokonuje się przy pomocy karty kredytowej lub debetowej za pośrednictwem operatora płatności online: Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA Pierwszej opłaty Użytkownik dokonuje w dniu zawarcia umowy, kolejne opłaty są dokonywane automatycznie poprzez obciążenie karty Użytkownika przez operatora płatności online w odstępach miesięcznych.

GVT nie przetwarza danych związanych z obsługą płatności – cały proces jest realizowany po stronie operatora płatności online.

 

7. Zasady postępowania w przypadku reklamacji oraz rozstrzygania kwestii spornych

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji zamówienia. Reklamację należy składać w formie elektronicznej wysyłając mail na adres: biuro@gvtbmc.pl. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, datę zawarcia umowy, przedmiot reklamacji, żądanie Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja może zostać złożona przez cały okres trwania okresu rozliczeniowego  i nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia trwania okresu rozliczeniowego.

GVT rozpatrzy reklamację w terminie 20 dni roboczych od momentu jej otrzymania. O wynikach postępowania reklamacyjnego użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy GVT a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedniego wniosku.

 

8. Kwestie prawne związane z używaniem znaków towarowych oraz innych elementów autorskich GVT

Dla potrzeb realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu i wyłącznie w tym celu GVT wyraża zgodę na posługiwanie się przez Użytkownika znakami towarowymi GVT, w szczególności znakiem graficznym GVT.

Na podstawie zapisów niniejszego regulaminu Użytkownik nie uzyskuje licencji ani jakiegokolwiek innego prawa w odniesieniu do opisanych w zdaniu powyższym znaków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać przedmiotowe znaki towarowe w sposób zapewniający ich integralność i nienaruszalność, a w szczególności w żaden sposób nie ingerować w ich treść, nie zmieniać, nie modyfikować i nie stosować w kontekście wykraczającym poza cele określone w niniejszym regulaminie.

Użycie firmy lub znaków towarowych GVT w jakichkolwiek materiałach, dokumentach lub do jakichkolwiek celów może nastąpić po wyrażeniu przez GVT uprzedniej zgody i akceptacji wzorów takich dokumentów lub materiałów.

Na podstawie zapisów niniejszego regulaminu Użytkownik nie uzyskuje licencji ani jakiegokolwiek innego prawa w odniesieniu do elementów autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnionych Użytkownikowi przez GVT, w tym planów treningowych, artykułów, materiałów audio i/lub wideo. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie elementów autorskich udostępnionych Użytkownikowi przez GVT na wszelkich obecnie i w przyszłości znanych polach eksploatacji, w tym w formie elektronicznej.

 

9. Odpowiedzialność

Użytkownicy uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez GVT i realizują indywidualne jednostki treningowe, zaprogramowane przez GVT, na własną odpowiedzialność. GVT nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków oraz szkód zaistniałych w ich konsekwencji.

Użytkownik oświadcza, że jest zdolny do udziału w treningach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w treningach oraz że realizuje treningi na własną odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacja treningu  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z realizacją treningów mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z realizacją treningów i przystępuje do ich realizacji dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje trenerów dotyczące kontynuowania treningu podczas treningów grupowych są ostateczne i nieodwołalne.

GVT nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich względem Użytkownika. W szczególności GVT nie ponosi odpowiedzialności w zakresie zobowiązań podmiotów trzecich w przypadku korzystania przez Użytkownika z:

 • oferty partnerów, np. w przypadku niedostępności produktów lub usług, zmiany cen oraz rabatów;
 • oferty organizatorów imprez sportowych, w których Użytkownik bierze udział reprezentując barwy GVT, np. w przypadku odwołania, zmiany terminu lub wykluczenia Użytkownika z zawodów;
 • oferty jakichkolwiek innych podmiotów kierowanej do Użytkownika przez te podmioty na mocy uprawnień wynikających z zapisów niniejszego regulaminu

 

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych Użytkownika jest:

KS GVT z siedzibą w Świebodzicach  przy ul. Generała Andersa 2, NIP: 8842796819, REGON: 382887642. Adres korespondencyjny: ul. Błękitna 13B,  Bielany Wrocławskie 55-040.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@gvt.info.pl oraz na adres korespondencyjny.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji umowy i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej na mocy zapisów niniejszego Regulaminu.

Użytkownik posiada prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych

sprostowania swoich danych osobowych

usunięcia swoich danych osobowych

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie wniosku na adres podany w ust. 3

przenoszenia swoich danych osobowych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika zgodnie z art. 21 RODO

Niezależnie od powyższego,  Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Użytkownika tych danych umowa nie może zostać zawarta lub jej realizacja kontynuowana.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na uprawnienia Użytkownika.

Wszelkie dane (w tym dane osobowe oraz dane wrażliwe) przetwarzane w ramach platform firm trzecich, w szczególności  Training Peaks, podlegają regułom przetwarzania danych zdefiniowanych w odpowiednich umowach na użytkowanie tych platform. GVT nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, w tym utracone korzyści lub szkody,  wynikające z korzystania z platform firm trzecich przez Użytkownika.

 

11. Ogólne zasady dot. używania oficjalnych kanałów komunikacji GVT

 • Podstawowe godziny pracy trenerów GVT to 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku
 • Podstawową formą komunikacji z trenerem dla zawodników trenujących w ramach Indywidualnego Pakietu Treningowego jest aplikacja Whatsapp. Zawodnicy mogą również kontaktować się z trenerami telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail
 • Zawodnicy trenujący w ramach Planu Podstawowego nie mają możliwości nieograniczonego kontaktu z trenerami
 • Ogólnodostępne wiadomości merytoryczne trenerów GVT, które skierowane są dla uczestników programów i członków GVT, są dystrybuowane za pomocą newslettera, w wiadomościach e-mail oraz w postach na grupie komunikacyjnej na portalu Facebook

 

12. Zmiany w Regulaminie oraz ofercie GVT

GVT zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie oraz niniejszym regulaminie. Wszystkie zmiany docelowo dokonywane są po zakończeniu (i przed rozpoczęciem nowego) danego okresu rozliczeniowego (sezonu) – tj. przed odnowieniem subskrypcji. Jeśli z jakichkolwiek względów konieczna będzie zmiana oferty lub regulaminu w czasie trwania okresu rozliczeniowego (sezonu), GVT zobowiązuje się do bezpośredniego poinformowania wszystkich uczestników dotchniętych daną zmianą. Uczestnicy Ci będą również mieli możliwość odstąpienia od subskrypcji bez dalszych zobowiązań, w czasie 1 tygodnia po dokonaniu takiej zmiany.