Regulamin GVT

 1. Zasady uczestnictwa 

Dokument ten dotyczy działalności Stowarzyszenia  KS GVT (dalej GVT) z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Generała Andersa 2, NIP: 8842650234, REGON: 382724897. Adres korespondencyjny: ul. Błękitna 13B,  Bielany Wrocławskie 55-040.

Głównymi celami działalności GVT są:

 • Popularyzacja i rozwój sportu poprzez prowadzenie wysokiej jakości zajęć sportowych i szkoleniowych  oraz udział w szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym
 • Zaoferowanie członkom GVT  możliwie najlepszej opieki treningowej w celu osiągnięcia przez nich pożądanych efektów sportowych i zdrowotnych.
 • Pielęgnowanie zdrowej i motywującej atmosfery w obrębie GVT
 • Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania GVT
 • Klub realizuje swoje cele, w szczególności przez:
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
 • propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku
 • popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej
 • popularyzowanie higienicznego trybu życia
 • członkom możliwości rozwoju fizycznego i osiągnięcia mistrzostwa sportowego.
 • Do realizacji zadań zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin – pracowników.

Członkami GVT mogą być:

 • osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych
 • Małoletni (poniżej 16 lat) za pisemna zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

 1. Obowiązki członków
 • Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych
 • Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał GVT
 • Uczestniczenia w realizacji zadań programowych
 • Godne reprezentowanie barw GVT, zarówno podczas treningów (indywidualnych oraz grupowych) jak i zawodów sportowych oraz wszelkiego rodzaju imprez.
 • Punktualne uczestnictwo w zajęciach treningowych oraz pozostałych imprezach organizowanych przez GVT
 • Obecność na trening / spotkania przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć – w celu odpowiedniego przygotowania się do treningu oraz pomocy w przygotowaniu.
 • Przestrzeganie regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz ogólnie rozumianych zasad bezpieczeństwa
 • Przestrzeganie zasad FAIR-PLAY
 • Szacunek dla innych zawodników, pracowników, sędziów oraz wszystkich osób związanych z działalnością GVT
 • Dbanie o dobro drużyny oraz koleżeńską atmosferę w drużynie.
 • Zgłaszanie kierownictwu GVT wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem drużyny.
 • Sumienne wykonywanie poleceń trenerów prowadzących zajęcia.
 • Prowadzenie zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • Dbanie o dobry stan i czystość własnego sprzętu sportowego używanego podczas zajęć GVT
 • Dbanie o sprzęt, który jest własnością GVT, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego / utraconego sprzętu lub jego naprawy.
 • Zdyscyplinowanego podejścia do treningów
 • Niezwłoczne zgłaszanie trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkich dolegliwości i urazów, które wystąpiły w ich trakcie
 • Systematyczne opłacanie składek członkowskich określonych przez GVT
 • Zadbanie o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form członkostwa / uczestnictwa

 

  1. Członkostwo w Klub KS GVT

Korzyści dla członków:

  • Dostęp do materiałów szkoleniowych GVT
  • Przynależność do drużyny GVT
  • Dostęp do sieci kontaktów GVT
  • Dostęp do oficjalnej odzieży sportowej GVT na specjalnych warunkach
  • Uczestnictwo w programie zniżek partnerów GVT
  • Uczestnictwo w programie działań charytatywnych GVT
  • Możliwość uczestnictwa z obozach i specjalnych akcjach szkoleniowych organizowanych przez GVT na specjalnych warunkach
  • Dostęp do środków komunikacji GVT z możliwością bezpośredniego kontaktu z kadrą szkoleniową oraz innymi członkami klubu:
   • za pośrednictwem oficjalnego kanału na platformie Facebook
   • za pośrednictwem Newslettera GVT dostarczanego w formie poczty elektronicznej
  • dostęp do oficjalnej strefy GVT na wszystkich eventach, podczas których GVT ją udostępnia
  • Możliwość reprezentowania innych barw klubowych lub indywidualnych sponsorów będąc jednocześnie członkiem GVT
  • kontakt z trenerami GVT: poprzez możliwość zadawania pytań na cotygodniowych transmisjach live w ramach grupy na portalu Facebook

 

 1. Program Treningów Grupowych

Korzyści dla uczestników Programu Treningów Grupowych:

  • Dostęp do wszystkich korzyści związanych z członkostwem w klubie GVT 
  • Dostęp do planu treningowy (związanego z wybraną dyscypliną), rozpisanego w platformie TrainingPeaks na okres 3 miesięcy – bez możliwości modyfikacji/korekty trenerskiej
  • Możliwość wyboru jednej z dwóch grup zaawansowania:
   • Program dla początkujących
   • Program dla zaawansowanych
  • Nieograniczony dostęp do treningów grupowych należących do wybranej opcji:
   • Pływanie
   • Bieganie
   • Kolarstwo
   • Triathlon

Obowiązki GVT oraz trenerów odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia:

  • Udostępnienie i aktualizacja ogólnego programu treningów grupowych z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem – program dostępny online na platformie Training Peaks
  • Organizacja zajęć grupowych na najwyższym poziomie zarówno pod względem szkoleniowym jak i pod względem bezpieczeństwa
  • Obowiązek poinformowania uczestników o ewentualnych zmianach w programie treningowym z możliwie największym wyprzedzeniem
  • Dostosowanie zajęć i programu od czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne oraz inne czynniki i ograniczenia)

Obowiązki członków  trenujących w ramach Indywidualnego Programu / Pakietu Treningowego:

  • Zobowiązanie do przestrzegania zasad dot. wszystkich członków GVT (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 tego regulaminu)
  • Zobowiązanie do posiadania aktualnych badań medycznych oraz dbania o zdrowotna zdolność do treningu we własnym zakresie
  • W przypadku nieuzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na 1 miesiac lub uzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na dowolny okres czasu w przypadku kontuzji lub z innych przyczyn losowych, zawodnik zobowiązany jest do poinformowania kierownictwa GVT. Czynność ta powinna być wykonana za pośrednictwem wiadomości email na adres biuro@gvt.info.pl z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Wewnętrzny system nagród i kar GVT:

  • Każdy zawodnik oraz trener ma prawo do jednego spóźnienia w sezonie. Mimo tego zawodnik musi wykonać 100 pompek po treningu.
  • W przypadku dwóch spóźnień i każdego następnego w sezonie – 100 zł dla fundacji FizjoTriterapia. Follow Your Dream.
  • Sezon liczymy od pierwszego treningu grupowego po imprezie GVT do kolejnej imprezy podsumowującej GVT
  • Zasady dotyczą tak samo trenerów jak i zawodników.
  • Członkowie oraz zawodnicy GVT dający dobry przykład swoim zachowaniem są uznaniowo nagradzani przez kierownictwo GVT

 

 1. Indywidualne Pakiety Treningowe

Korzyści dla zawodników

  • Dostęp do korzyści związanych z członkostwem w klubie GVT (wymienionych w punkcie 3. a)
  • Możliwość poszerzenia usług o uczestnictwo w Programie Treningów Grupowych na specjalnych warunkach (100,00 zł / miesiąc)
  • Praca z wyspecjalizowanym trenerem w oparciu o roczny plan startów
  • Dostęp do indywidualnego i spersonalizowanego programu treningowego w wybranej dziedzinie sportowej, przygotowywanego i udostępnionego zawodnikowi na platformie Training Peaks (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3. c) – Rodzaje Indywidualnych Programów / Pakietów Treningowych)
  • Pomoc przy ustalaniu kalendarza startowego
  • Analiza badań krwi pod kątem doboru planu suplementacji
  • Analiza progresu sportowego w oparciu o dostarczone wyniki badań wydolnościowych i wykonane testy
  • Uwzględnienie wyników badań wydolnościowych, testów w parametrach stref treningowych
  • Przygotowanie taktyki na zawody sportowe
  • Cykliczna analiza obciążeń i reakcji organizmu zawodnika wykonywana przez wyspecjalizowanego trenera prowadzącego (w zależności od wybranego pakietu zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3. c – Rodzaje Indywidualnych Programów / Pakietów Treningowych)
  • Cykliczna korekta programu treningowego oraz obciążeń wykonywana wykonywana przez wyspecjalizowanego trenera prowadzącego (w zależności od wybranego pakietu zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3. c – Rodzaje Indywidualnych Programów / Pakietów Treningowych)
  • Możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultacji z wyspecjalizowanym trenerem prowadzącym w formie zależnej od wybranego pakietu (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3. c – Rodzaje Indywidualnych Programów / Pakietów Treningowych)
  • Możliwość nieuzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie 1 raz w roku na 1 miesiac
  • Możliwość uzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na dowolny okres czasu w przypadku kontuzji lub z innych przyczyn losowych
  • Dostęp do ekskluzywnych ofert GVT oraz jego partnerów, które zarezerwowane są wyłącznie dla uczestników programów / pakietów treningowych (szczegóły dot. ofert przekazywane są zawodnikom w drogą bezpośrednią)

Rodzaje Indywidualnych Programów / Pakietów Treningowych:

Program / Pakiet BASIC

 • Aktualizacja planu co 4 tygodnie
 • Wiadomość podsumowująca realizację, co 4 tygodnie
 • Kontakt z trenerem co dwa tygodnie (telefon, e-mail)

Program / Pakiet ADVANCED

 • Aktualizacja planu co 2 tygodnie
 • Wiadomość podsumowująca realizację, co 2 tygodnie
 • Kontakt z trenerem co 2 tygodnie (telefon, e-mail)

Program / Pakiet PRO

 • Aktualizacja planu co tydzień
 • Bieżąca korekta planu na życzenie zawodnika
 • Kontakt z trenerem bez ograniczeń (telefon, e-mail, messenger)
 • Wiadomość podsumowująca realizację programu, co tydzień
 • Bieżąca analiza harmonogramu i taktyki startowej

Obowiązki GVT oraz trenerów prowadzących związane z oferta Indywidualnych Programów / Pakietow Treningowych:

 • Punktualnie uaktualnienie indywidualnego programu treningowego  (w zależności od wybranego pakietu)
 • Wykonanie wnikliwej i profesjonalnej analizy obciążeń i reakcji organizmu zawodnika ze zwróceniem szczególnej  uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznego
 • Punktualna dostępność do bezpośredniego kontaktu i konsultacji z podopiecznym (w zależności od wybranego pakietu)
 • Rozpisanie cyklicznych testów wydolnościowych, w celu wyliczenia indywidualnych progów intensywności

Obowiązki zawodników trenujących w ramach Indywidualnego Programu / Pakietu Treningowego:

 • Zobowiązanie do przestrzegania zasad dot. wszystkich członków GVT (zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 tego regulaminu)
 • Zobowiązanie do uszanowania harmonogramu pracy oraz czasu wypoczynku trenerów prowadzących zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
 • Zobowiązanie do punktualnego aktualizowania danych na platformie Training Peaks
 • Zobowiązanie do przekazania informacji o zmianie swojej dostępności z odpowiednim wyprzedzeniem
 • Zobowiązanie do posiadania aktualnych badań medycznych oraz dbania o zdrowotna zdolność do treningu we własnym zakresie
 • W przypadku nieuzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na 1 miesiac lub uzasadnionego zawieszenia uczestnictwa w programie / pakiecie na dowolny okres czasu w przypadku kontuzji lub z innych przyczyn losowych, zawodnik zobowiązany jest do poinformowania kierownictwa GVT. Czynność ta powinna być wykonana za pośrednictwem wiadomości email na adres biuro@gvt.info.pl z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Koszt członkostwa / uczestnictwa:
 • Członkostwo KS GVT (Wsparcie Akademii Multisportowej KS GVT) – 50,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
 • Uczestnictwo w Programie Treningów Grupowych (Program dla początkujących lub Program dla zaawansowanych – w cenę nie są wliczone koszty związane z dostępem do zewnętrznej infrastruktury)
  • Pływanie – 250 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  • Bieganie – 250 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  • Kolarstwo – 250 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  • Triathlon – 250 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
 • Bez treningow grupowych – 150 zł miesięcznie 
 • Pakiety indywidualnych planów treningowych:
  • Basic – 350,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  • Basic + udział w treningach grupowych – 450,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  •  
  • Advanced – 500,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  • Advanced + udział w treningach grupowych – 600,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  •  
  • PRO – 900,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy
  • PRO + udział w treningach grupowych – 1 000,00 zł / miesiąc przez 12 miesięcy

 

 1. Szczegółowe informacje związane z zasadami płatności za usługi GVT

Użytkownik decydując się na członkostwo/korzystanie z usług GVT dokonuje opłaty w cyklu miesięcznym, zgodnie z ceną pakietu wskazaną w podsumowaniu zamówienia.

Opłaty za usługi GVT dokonuje się przy pomocy karty kredytowej lub debetowej za pośrednictwem operatorów płatności online:

PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399;

Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

Pierwszej opłaty Użytkownik dokonuje w dniu zawarcia umowy, kolejne opłaty są dokonywane automatycznie poprzez obciążenie karty Użytkownika przez operatora płatności online w odstępach miesięcznych.

GVT nie przetwarza danych związanych z obsługą płatności – cały proces jest realizowany po stronie operatora płatności online.

 

 1. Zasady postępowania w przypadku reklamacji oraz rozstrzygania kwestii spornych

Użytkownik może składać reklamację dotyczącą realizacji zamówienia. Reklamację należy składać w formie elektronicznej wysyłając mail na adres: biuro@gvtbmc.pl. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, datę zawarcia umowy, przedmiot reklamacji, żądanie Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja może być złożona przez cały okres trwania okresu rozliczeniowego  i nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia trwania okresu rozliczeniowego.

GVT rozpatrzy reklamację w terminie 20 dni roboczych od momentu jej otrzymania. O wynikach postępowania reklamacyjnego użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy GVT a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedniego wniosku.

 

 1. Kwestie prawne związane z używaniem znaków towarowych oraz innych elementów autorskich GVT

Dla potrzeb realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu i wyłącznie w tym celu GVT wyraża zgodę na posługiwanie się przez Użytkownika znakami towarowymi GVT, w szczególności znakiem graficznym GVT.

Na podstawie zapisów niniejszego regulaminu Użytkownik nie uzyskuje licencji ani jakiegokolwiek innego prawa w odniesieniu do opisanych zdaniu powyższym znaków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać przedmiotowe znaki towarowe w sposób zapewniający ich integralność i nienaruszalność, a w szczególności w żaden sposób nie ingerować w ich treść, nie zmieniać, nie modyfikować i nie stosować w kontekście wykraczającym poza cele określone w niniejszym regulaminie.

Użycie firmy lub znaków towarowych GVT w jakichkolwiek materiałach, dokumentach lub do jakichkolwiek celów może nastąpić po wyrażeniu przez GVT uprzedniej zgody i akceptacji wzorów takich dokumentów lub materiałów.

Na podstawie zapisów niniejszego regulaminu Użytkownik nie uzyskuje licencji ani jakiegokolwiek innego prawa w odniesieniu do elementów autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępnionych Użytkownikowi przez GVT, w tym planów treningowych, artykułów, materiałów audio i/lub wideo. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie elementów autorskich udostępnionych Użytkownikowi przez GVT na wszelkich obecnie i w przyszłości znanych polach eksploatacji, w tym w formie elektronicznej.

 

 1. Odpowiedzialność

Użytkownicy uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez GVT i realizują indywidualne jednostki treningowe zaprogramowane przez GVT na własną odpowiedzialność. GVT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypadków oraz szkód zaistniałych w ich konsekwencji.

Użytkownik oświadcza, że jest zdolny do udziału w treningach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w treningach oraz że realizuje treningi na własną odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacja trening  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z realizacją treningów mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z realizacją treningów i przystępuje do ich realizacji dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje trenerów dotyczące kontynuowania treningu podczas treningów grupowych są ostateczne i nieodwołalne.

GVT nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich względem Użytkownika. W szczególności GVT nie ponosi odpowiedzialności w zakresie zobowiązań podmiotów trzecich w przypadku korzystania przez Użytkownika z:

oferty partnerów, np. w przypadku niedostępności produktów lub usług, zmiany cen oraz rabatów;

oferty organizatorów imprez sportowych, w których Użytkownik bierze udział reprezentując barwy GVT, np. w przypadku odwołania, zmiany terminu lub wykluczenia Użytkownika z zawodów;

oferty jakichkolwiek innych podmiotów kierowanej do Użytkownika przez te podmioty na mocy uprawnień wynikających z zapisów niniejszego regulaminu.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

administratorem danych osobowych Użytkownika jest:

KS GVT  (dalej GVT) z siedzibą w Świebodzicach  przy ul. Generała Andersa 2, NIP: 8842650234, REGON: 382724897. Adres korespondencyjny: ul. Błękitna 13B,  Bielany Wrocławskie 55-040.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@gvt.info.pl oraz na adres korespondencyjny;

dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji umowy i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej na mocy zapisów niniejszego Regulaminu.

Użytkownik posiada prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie wniosku na adres podany w ust. 3,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego,  Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku nie podania przez Użytkownika tych danych umowa nie może zostać zawarta lub jej realizacja kontynuowana;

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;;

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na  uprawnienia Użytkownika.

Wszelkie dane (w tym dane osobowe oraz dane wrażliwe) przetwarzane w ramach platform firm trzecich, w szczególności  Training Peaks, podlegają regułom przetwarzania danych zdefiniowanych w odpowiednich umowach na użytkowanie tych platform. GVT nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, w tym utracone korzyści lub szkody,  wynikające z korzystania z platform firm trzecich przez Użytkownika.

 

 1. Ogólne zasady dot. używania oficjalnych kanałów komunikacji GVT
 • Podstawowe godziny pracy trenerów GVT to 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku
 • Podstawową formą komunikacji z trenerem jest wiadomość e-mail
 • Ogólnodostępne wiadomości merytoryczne trenerów GVT, które skierowane są dla uczestników programów i członków GVT, są dystrybuowane za pomocą newslettera w wiadomościach e-mail oraz w postach na grupie komunikacyjnej na portalu Facebook